Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs


Son PostlarCard image

Müqəddəs


Şaban ayı


133   14 Mar 2021

Card image

Peyğəmbərimiz


Qonşu haqqının həddi haradadır?


137   09 Mar 2021

Card image

Peyğəmbərimiz


Evdə səmimiyyət və şadlığı yaratmaq üçün nümunəvi düstur


126   09 Mar 2021

Card image

Elm


Böyük alim niyə xarab göyərtini alırdı?


96   09 Mar 2021Günün duası

Zikri: YA QAZİYƏL HACAT (100 dəfə) Duası: Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd yalnız o Allaha mәxsusdur ki, yer vә göyü yaradarkәn heç kimi şahid tutmadı. Vә (ruhları vә bütün canlıları) yaradarkәn, özünə kömәkçi götürmәdi. İlahiyyәtindә şәrik qoşulmadı vә vәhdaniyyәtindә bir kәsә ehtiyacı olmadı. Dillәr Onu sonadәk vәsf etmәyə, ağıllar isә Onun barәsindә tam mә'rifәt kәsb etmәyə acizdirlər. Zalımlar Onun heybәti müqabilindә xar, böyük şәxsiyyәtlәr Onun xәşyәti qarşısında kiçik, üzlәr isә Onun әzәmәti müqabilindә ram vә zәlildir. Belә isә ardıcıl, әbәdi vә kamil hәmd Sәnә mәxsusdur. Onun әbәdi tәhiyyәti vә daimi salamı Rәsulu Məhәmmәdә olsun! İlahi! Bu günümün әvvәlini sәlah (yaxşı), ortasını fәlah (qurtuluş), sonunu isә asanlıq qәrar ver! Sәnә әvvәli qorxu, ortası sәbirsizlik, sonu isә dәrd-bәla, әzab-әziyyәt vә çәtinlik olan gündәn pәnah aparıram. İlahi! Sәnin dәrgahına etdiyim vә daha sonra vәfalı qalmadığım bütün nәzir, vә'd və әhdlәrdәn tövbә edirәm. Sәnin bәndәlәrinin mәnim üzәrimdә olan haqlarını ödәmәk üçün Sәndәn kömәk istәyirәm. Sәnin bәndәlәrinin hәr birinin mәnim üzәrimdә haqqı olmuş olsa, onun özü, namusu, mal-dövlәti әhli-әyalı və övladı barәsindә ona zülm etmiş olsam, yaxud onun qeybәtini etmiş olsam, vә ya öz meylim, nәfsim, tәkәbbür, xudbinlik, hәsәd, riya vә әsәbilәşmәk üzündәn onu çәtinliyә salmış olsam, hal-hazırda hazır ya qaib, diri vә ya ölmüş olsa, әlim onun haqqını özünә qaytarmağa aciz olsa vә ondan halallıq ala bilmәsәm, (bu işlәri mәnim әvәzimdәn tә'min edәsәn) onda Sәndәn istәyirәm, ey insanların hacәt vә istәklәrinә malik olan Allah! Bu hacәtlәr Sәnin mәşiyyәt vә istәyinlә rәva olunur vә Sәnin iradәnlә sür'әtlә yerinә yetirilir. (Sәndәn) istәyirәm ki, Məhәmmәd vә onun Əhli-beytinә salavat göndәrib, onu mәndәn Özün istәdiyin tәrzdә razı salasan vә Öz dәrgahında olan rәhmәtdәn bәxş edәsәn. Hәqiqәtәn, bağışlamaq Sәnin fәzlini azaltmaz vә ne'mәt әta etmәyin Sәnә zәrәr yetirmәz. Ey rәhm edәnlәrin rәhmlisi! İlahi! Mәnә bütün bu günlәrdә iki ne`mәt ver; Əvvәlindә Sәnin itaәtindә olmaqla, sәadәt vә bağışlamaqla әta etdiyin ne'mәt. Ey (Rәbbim) vә ey o kәs ki, Sәndәn başqası günahları bağışlamaz!XidmətlərimizQuran


Məkkə Canlı


Mədinə Canlı


Kərbəla Canlı


Sual-Cavab


Quran Təfsir
Son PostlarCard image

Müqəddəs


Allahı yada salmaq nələrə səbəb olur?


98   09 Mar 2021

Card image

Müqəddəs


Allahla rabitə qurmağın rahat yolu


93   09 Mar 2021

Card image

Əxlaq


İmam Musa Kazımdan (ə) əxlaq dərsi


78   09 Mar 2021

Card image

Elm


İMAM KAZİMİN (Ə) ƏXLAQ DƏRSLƏRİNDƏN BİR NÜMUNƏ


87   09 Mar 2021

Card image

Peyğəmbərimiz


Niyə İmamların (ə) nəsli Peyğəmbərdən (s) aparılır? – İmam Kazımın (ə) Haruna cavabı


70   09 Mar 2021

Card image

Elm


İmam Musa Kazimin (ə) şəhadətindən öncə etdiyi vəsiyyəti


196   09 Mar 2021

Card image

Elm


İmam Musa Kazımın(ə) şəhadəti münasibətilə başsağlığı


147   09 Mar 2021

Card image

Elm


Ən üstün din ardınca olan kişiyə İmam Kazımın (ə) göstərdiyi hidayət yolu


168   09 Mar 2021Ehtiyacı olanlara yardım et1 $

Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz

Yardım et

5 $

Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz

Yardım et

14 $

Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz

Yardım et

124 $

Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz. Xəstə uşaqlara ailələrə yardım üçün. Siz həmçinin eMail alacaqsınız sizin pulunuz hara xərclənib və görəcəksiniz

Yardım et