Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Nəbə duası Bismillahir rəhmanir rəhim 

Əmmə yətəsaəlun 1. Ənin nəbəil əzim 2. Əlləzi hum fihi muxtəlifun 3. Kəlla səyə`ləmun 4. Summə kəlla səyə`ləmun 5. Ələm nəc`əlil ərzə mihada 6. Vəl cibalə əvtada 7. Və xələq-nakum əzvaca 8. Və cəəlna nəvməkum subata 9. Və cəəlnəl ləylə libasa 10. Və cəəlnən nəharə məaşa 11. Və bənəyna fəvqəkum səb`ən şidada 12. Və cəəlna siracən vəhhaca 13. Və ənzəlna minəl mu`sirati maən səccaca 14. Linuxricə bihi həbbən və nəbata 15. Və cənnatin əlfala 16. İnnə yəvməl fəsli kanə miqata 17. Yəvmə yunfəxu fis suri fətə`tunə əfvaca 18. Və futihətis səmau fəkanət əbvaba 19. Və suyyi-rətil cibalu fəkanət səraba 20. İnnə cəhənnəmə kanət mirsada 21. Lit tağinə məaba 22. Labi-sinə fiha əhqaba 23. La yəzu-qunə fiha bərdən və la şəraba 24. İlla həmimən və ğəssaqa 25. Cəzaən vifaqa 26. İnnəhum kanu la yərcunə hisaba 27. Və kəzzəbu biayatina kizzaba 28. Və kullə şəy`in əhsəynahu ki-taba 29. Fəzuqu fələn nəzi-dəkum illa əzaba 30. İnnə lil muttəqinə məfaza 31. Hədaiqə və ə`naba 32. Və kəvakibə ətraba 33. Və kə`sən dihaqa 34. La yəsməunə fiha ləğvən və la kizzaba 35. Cəzaən min rəbbikə ətaən hisaba 36. Rəbbis səmavati vəl ərzi və ma bəynəhumər rəhmani la yəmlikunə minhu xibata 37. Yəvmə yəqumur ruhu vəl məlaikətu səffən la yətə-kəlləmunə illa mən əzinə ləhur rəhmanu və qalə səvaba 38. Zalikəl yəvmul həqqu fəmən şaət təxəzə ila rəbbihi məaba 39. İnna ənzərnakum əzabən qəribən yəvmə yənzurul mər`u ma qəddəmət yədahu və yəqulul kafiru ya ləytəni kuntu turaba.