Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Nüdbə duasıBismilləhir rahmənir rahim.

 Əlhəmdu lillahi Rabbil-aləmin,və salləllahu əla seyyidina Muhammədin nəbiyyihi və əlihi vəsəlləmə təslima.

 Əllahummə ləkəl-həmdu əla ma cəra bihi qəzaukə fi-əvliyaikəl-ləzinə istəxləstəhum li-nəfsikə və dinikə izəxtərtə ləhum cəzilə ma indəkə minən-nəimil-muqim,əlləzi la zəvalə ləhu və ləzmihlal,bədə ən şərədtə ələyhimuz-zuhdə fi-dərəcati hazihid-dunyəd-dəniyyəti və zuxrufha və zibriciha,fəşərətu ləkə zalikə və əlimtə minhumul-vəfaə bihi fəqabiltəhu və qarrabtəhum və qaddəmtə ləhumuz-zikrəl-əliyyə vəs-sənaəl cəliyy,və əhbəttə ələyhim məlaikətək,və kərramtəhum bi-vəhyik,və rafəttəhum bi ilmik,və cəəltəhumuz-zəriətə iləykə vəl-vəsilətə ila rizvanik,fə bəzun əskəntəhu cənnətəkə ila ən əxractəhu minha,və bəzun həməltəhu fi fulkil,və nəccəytəhu və mən amənə məəhu minəl hələkəti birahmətik,və bəzun ittəxəztəhu li nəfsikə xəlila,və səələkə lisanə sidqin fil-axirin,fəəcəbtəhu və cəəltə zalikə əliyya,və bəzun kəllətəhu min şəcəratin təklima və cəəltə ləhu min əxihi radən və vəzira,və bəzun əvlədtəhu min ğəyri əb və ayətəhul-bəyyinati və əyyədtəhu bi ruhil qudus,və kullun şəratə ləhu şəriətən və nəhəctə ləhu minhaca və təxəyyərtə ləhu əvsiyaə mustəhfizən bədə mustəhfizin,min muddətin ila muddətin iqamətən lidinik,və huccətən əla ibadik və li-əlla yazuləl-həqqu ən məqarrih və yəğlibəl batilu əla əhlih və la yəqulə əhədun ləvla ərsəltə iləyna rasulən munzira və əqamtə ləna ələmən hadiyən fənəttəbiə ayatikə min qabli ən nəzillə və nəxza,ila ənintəhəytə bil-əmri ila habibikə və nəcibikə Muhammədin səlləllahu ələyhi və alih,fə kanə kəməntəcəbtəhu səyyidə mən xələqtəh,və səfvətə mənistəfəytəhu və əfzələ mənictəbəytəhu və əkramə mənitə-mədtəh,qaddəmtəhu əla ənbiyaik,və bəəstəhu iləs-səqələyni min ibadik və əvtətəhu məşariqakə və məğaribək və səxxərtə ləhu-buraq,və əvdətəhu ilmə ma kanə və ma yəkunu ilənqizai xəlqik,summə nəsərtəhu bir-rub və həfəftəhu bi-Cəbrailə və Mikailə vəl musəvviminə min məlaikətik və vəədtəhu ən tuzhirə dinəhu ələd-dini kullihi vələv kərihəl-muşrikun,və zalikə bədə ən bəvvətəhu mubəvvə sidqin min əhlih və cəəltə ləhu və ləhum əvvələ bəytin vuziə linnasi ləlləzi bi-Bəkkətə mubarəkən və hudən lil-aləmin,fihi ayətun bəyyinatun məqamu İbrahimə və mən dəxələhu kanə aminə,və qultə:İNNƏMA YURİDULLAHU LİYUZHİBƏ ƏNKUMUR-RİCSƏ ƏHLƏL-BƏYTİ VƏ YUTƏHHİRAKUM TƏTHİRA.Summə cəaltə əcrə Muhammədin səlavatukə ələyhi və alihi məvəddətəhum fi kitabik,fə-qultə:QUL LƏ ƏSƏLUKUM ƏLƏYHİ ƏCRƏN İLLƏL-MƏVƏDDƏTƏ FİL-QURBA.və qultə:MA SƏƏLTUKUM MİN ƏCRİN FƏHUVƏ LƏKUM,və qultə:MA ƏSƏLUKUM ƏLƏYHİ MİN ƏCRİN İLLA MƏN ŞAƏ ƏN YUTTƏXİZƏ İLA rABBİHİ SƏBİLA;Fəkanu humus-səbilə iləykə vəl-məslək ila rizvanik,fələmmənqazət əyyamuhu əqamə vəliyyəhu Əliyyəbnə Əbi Talibin səlavatukə ələyhima və alihima hadiya,iz kanə huvəl-munzira və li-kulli qavmin had,fə qalə vəl-mələu əmaməh.MƏNKUNTU MƏVLAHU FƏ ƏLİYYUN MƏVLƏH,ƏLLAHUMMƏ VALİ MƏN VALAH VƏ ADİ MƏN ADAH,VƏNSUR MƏN NƏSƏRƏH,VƏXZUL MƏN XƏZƏLƏH,və qalə:MƏN KUNTU ƏNA NƏBİYYƏHU FƏ ƏLİYYUN MİN ŞƏCƏRATİN VAHİDƏH VƏ SAİRUN-NAS MİN ŞƏCƏRİN ŞƏTTA,və əhəlləhu məhəllə Harunə min Musa,fə qalə:LƏHU ƏNTƏ MİNNİ Bİ-MƏNZİLƏTİ HARUNƏ MİN MUSA İLLA ƏNNƏHU LA NƏBİYYƏ BƏDİ,və zəvvəcəhubnətəhu səyyidətə nisail-aləmin və əhəllə ləhu min məscidihi ma həllə ləhu və səddəl-əvbabə illa babəh,summə əvdəəhu ilməhu və hikmətəh,fə qalə:ƏNA MƏDİNƏTUL-İLMİ VƏ ƏLİYYUN BABUHA,FƏMƏN ƏRADƏL-MƏDİNƏTƏ VƏL-HİKMƏTƏ FƏLYƏTİHA MİN BABİHA,summə qalə:ƏNTƏ ƏXİ VƏ VƏSİYYİ VƏ VARİSİ,LƏHMUKƏ MİN LƏHMİ VƏ DƏMUKƏ MİN DƏMİ VƏ SİLMUKƏ SİLMİ VƏ HƏRBUKƏ HƏRBİ,VƏL-İMANU MUXAHTUN LƏHMƏKƏ VƏ DƏMƏKƏ KƏMA XALƏTƏ LƏHMİ VƏ DƏMİ VƏ ƏNTƏ ĞƏDƏN ƏLƏL-HƏVZİ XƏLİFƏTİ VƏ ƏNTƏ TƏQZİ DİNİ VƏ TUNCİZU İDATİ VƏ ŞİƏTUKƏ ƏLA MƏNABİRA MİN-NURİN MUBYƏZZƏTƏN VUCUHUHUM HƏVLİ FİL-CƏNNƏTİ VƏ HUM CİRANİ,VƏLƏV LA ƏNTƏ YA ƏLİYY,LƏM YURAFİL-MUMİNUNƏ BƏDİ,və kanə bədəhu hudən minəz-zəlal və nurən minəl-əma və həbləllahil-mətin və siratəhul-mustəqim la yusbəqu bi qərabətin fi rahim və la bi-sabiqatin fi din,vəla yulhəqu fi mənqabətin min mənaqibih,yəhzu həzvər-rasuli səlləllahu ələyhima və alihima.Və yuqatilu ələt-təvil və la təxuzuhu filləhi ləvmətu laim,qad vətəra fihi sənadidəl-ərəb və qatələ əbtaləhuç və navəşə zubanəhum fə əvdəə qulubəhum əhqadən bədriyyətən və xəybəriyyətən və huneyniyyətən və ğəyrahunnə fəəzzəbbət əla ədavətih və əkəbbət əla munabəzətih,hətta qətələn-nakisinə vəl-qasitinə vəl-mariqin,və ləmma qəza nəhbəhu və qatələhu əşqal-axirinə yətbəu əşqal-əvvəlin,ləm-yumtəsəl-əmru Rasulillahi səlləllahu ələyhi və alihi fil-hadinə bədəl-hadin,vəl-ummətu musirratun əla məqtih,muctəmiətun əla qatiəti rahimih və iqsai vələdihi illəl-qalilə mimmən vəfa li-riayətil-həqqi fihim fə-qutilə mən qutil,və subiə mən subi və uqsiyə mən uqsi,və cərəil qəzau ləhum bima yurca ləhu husunul-məsubəti iz kanətil-ərzu lillahi yurisuhə mən yəşau min ibadihi vəl-aqibətu lil-muttəqin və subhanə rabbina in kanə vədu rabbina lə-məfula və lən yuxlifəllahu vədəhu və huvəl-əzizul-həkim,fə-ələl-ətaibi min Əhli-bəyti Muhammədin və Əliyyin səlləllahu ələyhima və alihima fəl-yəkbil bakun,və iyyahum fəl-yəndubin-nadibun və li-mislihim fəl-tuzrifid-dumu,vəl-yəsruxis-sarixun,və yəziccəz-zaccun,və yəiccul-accun,əynəl-Həsənu əynəl Huseyn Əynə-əbnaul-Huseyni Salihun bədə salih,və sadiqun bədə sadiq Əynəs-səbilu bədəs-səbil Əynəl-xiyəratu bədəl-xiyərah Əynəl-şumust-taliəh Əynəl-əqmarul-munirah Əynəl-əncumuz-zahirah Əynə-əlamud-dini və qavəidul-ilm Əynə bəqiyyətullahil-ləti la təxlu minəl-itratil-hadiyəh Əynəl-muəddu li-qati dabiriz-zələməh Əynəl-muntəzəru li-iqamətil əmti vəl-ivəc Əynəl-murtəca li-izalətil-cəvri vəl-udvan Əynəl-muddəxəru li-təcdidil-fəraizi vəs-sunən Əynəl-mutə-xəyyəru li-iadətil-milləti vəş-şəriəh Əynəl-muəmməlu li-ihyail-kitabi və hududih Əynə muhyi məalimid-dini və əhlih Əynə qasimu şəvqatil-mutədin Əynə hadimu əbniyətiş-şirki vən-nifaq Əynə mubidu əhlil-fusuqi vəl-isyani vət-tuğyan əynə hasidu furul-ğəyyi vəş-şiqaq Əynə tamisu asariz-zəyği vəl-əhva Əynə qatiu həbailil-kizbi vəl-iftira Əynə mubidul-utati vəl-məradəh Əynə mustəsilu əhlil-inadi vət-təzlili vəl-ilhad Əynə muizzul-əvliyai və muzillul-əda Əynə camiul-kəliməti ələt-təqva Əynə babullahil-ləzi minhu yuta Əynə vəchullahil-ləzi iləyhi yətəvəccəhul-əvliya Əynəs-səbəbu muttəsilu bəynəl-ərzi vəs-səma Əynə sahibu yəvmil-fəthi və naşiru rayətil-huda Əynə muəllifu şəmlis-səlahi vər-riza Əynət-talibu bi zuhulil ənbiyai və əbnail-ənbiya Əynət-talibu bi-dəmil-məqtuli bi-kərbəla Əynəl-mənsuru əla mənitəda ələyhi vəftəra Əynəl-muztərulləzi yucabu iza dəa Əynə sədrul-xəlaiqi zul-birri vət-təqva Əynəbnun-nəbiyyil-Mustəfa,vəbnu Əliyyil-Murtəza,vəbnu Xədicətəl-ğərra,vəbnu Fatimətul-Kubra Bi-əbi əntə və ummi və nəfsi ləkəl-viqau vəl-hima,yəbnəs-sadətil-muqarrabin,yəbnən-nucəbail-əkrəmin,yəbnəl-hudatil-Məhdiyyin,yəbnəl-xiyərətil-muhəzzəbin,yəbnəl-ğətarifətil-əncəbin,yəbnəl-ətaibil-mutəhhərin,yəbnəl-xəzarimətil-muntəcəbin,yəbnəl-qaməqimətil-əkramin,yəbnə buduril-munirəh,yəbnəs-surucil-muziyəh,yəbnəş-şuhubis-saqibəh,yəbnə əncumiz-zahirah,yəbnəs-subulil-vazihəh,yəbnəl-əlamil-laihəh,yəbnəl-ulumil-kamiləh,yəbnəs-sunənil-məşhurəh,yəbnəl-məalimil-məsurah,yəbnəl-mucizatil-məvcudəh,yəbnəd-dəlailil-məşhudeh,yəbnəs-siratil-mustəqim,yəbnən-nəbəil-əzim,yəbnə mən huvə fi umumil-kitabi lədəəllahu əliyyun həkim,yəbnəl ayəti vəl-bəyyinat,yəbnəd-dəlailiz-zahirat,yəbnəl-bərahinil-vazihətil-bahirat,yəbnəl-hucəcil-baliğat,yəbnən-niəmis-sabiğat,yəbnə Taha vəl muk=hkəmat,yəbnə Yasin vəz-Zariyat,yəbnət-Turi vəl-adiyat.Yəbnə mən dəna fətədəlla fə kanə qabə qəvsəyni əv ədna dunuvvən vəqtirabən minəl-əliyyin əla,ləytə şiri əynəstəqarrat bikən-nəva. Bəl əyyu ərzin tuqillukə əv səra Əbi rəvzaəv ğəyriha əm Zi-tuva Əzizun ələyyə ən ərəl-xəlqa və la tura.və la əsməə ləkə həsisən və la nəcva,əzizun ələyyə ən tuhtə bikə duniyəl-bəlva,və la yənaləkə minni zəcicun və la şəkva,bi nəfsi əntə min muğəyyəbin ləm yəxlu minna,bi nəfsi əntə min nazihin ma nəzəhə ənna,bi-nəfsi əntə umniyyətu şaiqin yətəmənna min muminin və muminətin zəkəra fəhənna,bi-nəfsi əntə min əqidi izzin la yusama,bi-nəfsi əntə min əsili məcdin la yucara,bi-nəfsi əntə min tiladi niəmin la tuzaha,bi-nəfsi əntə min nəfisi şərəfin la yusava,ila məta əharu fikə ya Məvlayə və ila məta Və əyyu xitabin əsifu fikə və əyyə nəcva Əzizun ələyyə ən ucabə dunəkə və unağa,əzizun ələyyə ən əbkiyəkə və yəxzuləkəl-vəra,əzizun əvila vəl-buka Həl min cəzuin fə-usaidə cəzəəhu iza xəla Həl qaziyət əynun fəsaədəduha əyni ələl-qəza Həl iləykə yəbnə Əhmədə səbilun fə tulqa Həl-yəttəsilu yəvmuna minka bi-idətin fənəhza Məta nəridu mənahiləkər-raviyyətə fənərva Məta nəntəqiu min əzbi maikə fəqəd taləs-səda Məta nuğadikə və nuravihukə fə nəqirru əyna Məta təranə və nəraka və qəd nəşərtə li vaən-nəsri tura,ətəranə nəhuffu bikə və əntə tə-ummul-mələə və qad mələtəl-ərzə ədla,və əzaqtə ədaəkə həvanən və iqaba,vəəbərtəl-utatə və cəhədətəl həqqi və qatəətə dabirəl-mutəkəbbitin,vəctəsəstə usuləz-zalimin və nəhnu nəqulu:Əlhamdu lillahi rabbil-aləmin.Əllahummə əntə kəşşaful-kurabi vəl-bəlva,və iləykə əstədi fə indəkəl-ədva,və əntə rabbul axirəti vəd-dunya,fə-əğis yağiyasəl mustəğisinə ubəydəkəl-mubtəla,və ərihi səyyidəhu ya şədidəl quva,və əzil ənhu bihil əsa vəl-cəvaa,və bərrid ğəliləhu ya mən ələl-ərşistəva,və mən iləyhir-ruca vəl muntəha.Əllahummə və nəhnu əbidukət-taiqunə ila vəliyyikəl muzəkkiri bikə və binəbiyyik,xələqtəhu ləna ismətən və məlaza,və əqəmtəhu ləna qivamən və məaza,və cəəltəhu lil mumininə minna imama,fə bəlliğhu mina təhiyyətən və səlama,və zidna bi-zalikə ya rabbi ikrama,vəcəl mustəqərrahu ləna mustəqarran və muqama,və ətmim nimətikə bi-təqdimikə iayhu əmaməna hətta turidəna cinanəkə və murafəqətəş-suhədai min xuləsaik.Əllahummə səlli əla Muhammədin və ali Muhamməd və səlli əla Muhammədin cəddihi və Rasulikəs-səyyidil-əkbəri və əla əbihis-səyyidil-əsğəri və cəddətihis-siddiqətil-kubra Fatimətə binti Muhammədin səlləllahu ələyhi və alih və səlləmə və əla mənistəfəytə min əbaihil-bərərəti və ələyhi əfzələ və əkmələ və ətəmmə və ədvəmə və əksəra və əvfəra ma səllətə əla əhadin min əsfiyaikə və xiyəratikə min xəlqikə və səlli ələyhi səlatən la ğayətə li-ədədiha,və la nihayətə li-mədədiha,və la nəfadə li-əmədiha.Əllahummə və əqim bihil-həqq,və ədxiz bihil-batil,və ədil bihi əvliyaək,və əzlil bihi ədaək,vəsililləhummə bəynəna və bəynəhu vuslətən tuəddi ila murafəqəti sələfih,vəcəlna mimmən yəxuzu bihuczətihim,və yəmkusu fi zillihim,və əinna əla tədiyəti huquqihi iləyh,vəl-ictihadi fi taətih,vəctinabi məsiyətih,vəmnun ələyna bi rizah,və həbləna rafətəhu və rahmətəhu və duaəhu və xəyrahu ma nənalu bihi səətən min rahmətik,və fəvzən indək,vəcəl səlatəna bihi məqbuləh və zunubəna bihi məğfurəh,və duaəna bihi mustəcaba,vəcəl ərzaqana bihi məbsutəh və humuməna bihi məkfiyyəh,və həvaicəna bihi məqziyyəh,və əqbil iləyna bi-vəchikəl-kərim,vəqbəl təqarrubəna iləyk,vənzur iləyna nəzratən rahimətən nəstəkmilu bihəl-kəramətə indək,summə la təsrifha ənna bi-cudik,vəs-qina min havzi cəddihi səlləllahu ələyhi və alihi bi-kəsihi və biyədihi rayyən raviyyən həniən saiğən la zəmmə bədəh,ya ərhəmər-rahimin.