Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Mucir duasıBismillahir rəhmanir rəhim

« Subhanəkə ya Əllahu təaləytə ya rəhmanu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya rəhimu təaləytə ya kərimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya məliku təaləytə ya maliku əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə yaquddusu təaləytə ya səlamu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya muminu təaləytə ya muhəyminu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya ya əzizu təaləytə ya cəbbaru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya mutəkəbbiru təaləytə ya mutəcəbbiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə yaxaliqu təaləytə ya bariu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya musəvviru təaləytə ya muqəddiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya hadi təaləytə ya baqi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəhhabu təaləytə ya təvvabu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya fəttahu təaləytə ya murtahu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya səyyidi təaləytə ya məvlayə əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya qəribu təaləytə ya rəqibu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya mubdiu təaləytə ya muidu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya həmidu təaləytə ya məcidu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya qədimu təaləytə ya əzimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya ğəfuru təaləytə ya şəkuru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya şahidu təaləytə ya şəhidu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya hənnanu təaləytə ya mənnanu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya baisu təaləytə ya varisu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya muhyi təaləytə ya mumitu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya şəfiqu təaləytə ya rəfiqu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya ənisu təaləytə ya munisu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya cəlilu təaləytə ya cəmilu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya xəbiru təaləytə ya bəsiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya həfiyyu təaləytə ya məliyyu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya məbudu təaləytə ya məvcudu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya ğəffaru təaləytə ya qəhharu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya məzkuru təaləytə ya məşkuru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya cəvadu təaləytə ya məazu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya cəmalu təaləytə ya cəlalu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya sabiqu təaləytə ya raziqu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya sadiqu təaləytə ya faliqu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya səmiu təaləytə ya səriu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəfiu təaləytə ya bədiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fəalu təaləytə ya mutəali əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya qazi təaləytə ya razi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qahiru təaləytə ya tahiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya alimu təaləytə ya hakimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya daimu təaləytə ya qaimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya asimu təaləytə ya qasimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya ğəniyyu təaləytə ya muğni əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya vəfiyyu təaləytə ya qəviyyu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya kafi təaləytə ya şafi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muqəddimu təaləytə ya muəxxiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya əvvəlu təaləytə ya axiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya zahiru təaləytə ya batinu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə yarəcau təaləytə ya murtəca əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya zəl mənni təaləytə ya zət təvli əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya həyyu təaləytə ya qəyyumu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya vahidu təaləytə ya əhədu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya səyyidu təaləytə ya səmədu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya qədiru təaləytə ya kəbiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya vali təaləytə ya mutəali əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əliyyu təaləytə ya əla əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəliyyu təaləytə ya məvla əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya zariu təaləytə ya bariu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xafizu təaləytə ya rafiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muqsitu təaləytə camiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muizzutəaləytə ya muzillu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya hafizu təaləytə ya həfizu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya qadiru təaləytə ya muqtədiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya əlimu təaləytə ya həlimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya həkəmu təaləytə ya həkimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya muti təaləytə ya maniu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zarru təaləytə ya nafiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mucibu təaləytə ya həsibu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya adilu təaləytə ya fasilu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya lətifu təaləytə ya şərifu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəbbu təaləytə ya həqqu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya məcidu təaləytə ya vahidu

əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya əfuvvu təaləytə ya muntəqimu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya vasiutəaləytə ya muvəssiu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya rəufu təaləytə ya ətufu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fərdu təaləytə ya vitru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muqitu təaləytə ya muhitu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya vəkilu təaləytə ya ədlu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mubinu təaləytə ya mətinu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya rəbbu təaləytə ya vədudu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya rəşidu təaləytə ya murşidu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya nuru təaləytə ya munəvviru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya nəsiru təaləytə ya nasiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya səburu təaləytə ya sabiru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya muhsi təaləytə ya munşiu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya subhanu təaləytə ya dəyyanu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya muğisu təaləytə ya ğiyasu əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya fatiru təaləytə ya haziru əcirna minən nari ya mucir.

Subhanəkə ya zəl izzi vəl cəmali təbarəktə ya zəl cəbəruti vəl cəlali subhanəkə la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz zalimin. Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl ğəmmi və kəzalikə nuncil muinin. Və səlləllahu əla səyyidina Muhəmmədin və alihi əcməin vəl həmdu lillahi rəbbil aləmin və həsbunəllahu və niməl vəkil və la həvla vəla quvvətə illa billahil