Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Simat duasıBismilləhir-rahmənir-rahim. "Əllahummə inni əs'əlukə bismikəl-əzimil-ə'zəmil-ə'əzzil-əcəllil-əkrəmil-ləzi iza duiytə bihi əla məğaliqi əbvabis-səmai lil-fəthi bir-rəhəti infətəhət. Və iza duiytə bihi əla muzayiqi əbvabil-ərzi lil-fərəci infərəcət. Və iza duiytə bihi ələl-usri lil-yusri təyəssərət. Və iza duiytə bihi ələl-əmvati lin-nuşuri intəşərət. Və iza duiytə bihi əla kəşfil-bə'sai vəz-zərrai inkəşəfət. Və bicəlali vəchikəl-kərimi əkrəmil-vucuhi və ə'əzzil-vucuhil-ləzi ənət ləhul-vucuhu və xəzə'ət ləhur-riqabu və xəşə'ət ləhul-əsvatu və vəcilət ləhul-qulubu min muxafətik.

Və biquvvətikəl-ləti biha tumsikus-səmaə ən təqə'ə ələl-ərzi illa bi iznikə və tumsikus-səmavati vəl-ərzə ən təzula. Və biməşiyyətikəl-ləti danə ləhəl-aləmun. Və bikəlimətikəl-ləti xələqtə bihəs-səmavati vəl-ərz. Və bihikmətikəl-ləti sənə'tə bihəl-əcaibə və xələqtə bihəz-zulmətə və cəəltəha ləylən vəcəəltəl-ləylə səkəna.

Və xələqtə bihən-nurə və cəəltəhu nəhara. Vəcəəltən-nəharə nuşurən mubsira. Və xələqtə bihəş-şəmsə və cəəltəş-şəms ziyaa. Və xələqtə bihəl-qəmərə və cəəltəl-qəmərə nura. Və xələqtə bihəl-kəvakibə vəcəəltəha nucumən və burucən və məsabihə və zinətən və rucuma.

Və cəəltə ləha məşariqə və məğaribə və cəəltə ləha mətaliə və məcariyə vəcəəltə ləha fələkən və məsabihə və qəddərtəha fis-səmai mənazilə fəəhsəntə təqdirəha və səvvərtəha fəəhsəntə təsvirəha və əhsəytəha biəsmaikə ihsaən və dəbbərtəha bihikmətikə tədbira.

Və əhsəntə tədbirəha və səxxərtəha bisultanil-ləyli və sultanin-nəhari vəs-saati və ədədis-sininə vəl-hisab. Və cəəltə ru'yətəha licəmi'in -nasi mə'rən vahida.

Və əs'əlukə Əllahummə biməcdikəl-ləzi kəlləmtə bihi əbdəkə və rəsuləkə Musəbnə İmranə ələyhis-səlamu fil-muqəddəsinə fəvqə ihsasil-kərrubinə fəvqə ğəmaimin-nuri fəvqə tabutiş-şəhadəti fi əmudin-nari və fi Turi Səynaə və fi cəbəlihurisə fil-vadil-muqəddəsi fil-buq'ətil-mubarukəti min canibit-turil-əyməni minəş-şəcərəti və fi ərzi Misrə bitis'i ayatin bəyyinatin və yəvmə fərəqtə libəni İsrailəl-bəhrə və fil-munbəcisatil-ləti sənə'tə bihəl-əcaibə fi bəhri sufin və əqədtə maəl-bəhri fi qəlbil-ğəmri kəl-hicarəti və cavəztə bibəni İsrailəl-bəhrə və təmmət kəlimətukəl-husna ələyhim bima səbəru və əvrəstəhum məşariqəl-ərzi və məğaribəhəl-ləti barəktə fiha lil-aləminə və əğrəqtə Firəvnə və cunudəhu və mərakibəhu fil-yəmmi.

Və bismikəl-əzimil-ə'zəmil-ə'əzzil-əcəllil-əkrəmi və biməcdikəl-ləzi təcəlləytə bihi liMusa kəlimikə ələyhis-səlamu fi Turi Səyna. Və liİbrahimə ələyhis-səlahu xəlilikə min qəblu fi məscidil-xiyfi və liİshaqə səfiyyikə ələyhis-səlamu fi bi'ri şiyə. Və liYəqubə nəbiyyikə ələyhis-səlamu fi bəyti il. Və əvfəytə liİbrahimə ələyhis-səlamu bimisaqik.

Və liİshaqə bihəlfik. Və liYəqubə bişəhadətikə və lil-mumininə bivə'dikə və lid-dainə biəsmaikə fəəcəbtə və bi məcdikəl-ləzi zəhərə liMusəbni İmranə ələyhis-səlamu əla qubbətir-rummani və biayatikəl-ləti vəqə'ət əla ərzi Misrə biməcdil-izzəti vəl-ğələbəti biayatin əzizətin və bisultanil-quvvəti və biizzətil-qudrəti və bişə'nil-kəlimətit-tamməh. Və bil-kəlimatikəl-ləti təfəzzəltə biha əla əhlis-səmavati vəl-ərzi və əhlid-dunya və əhlih-axirəh.

Və birəhmətikəl-ləti mənəntə biha əla cəmi'i xəlqik. Və bi istitaətikəl-ləti əqəmtə biha ələl-aləmin. Və binurikəl-ləzi qəd xərrə min fəzə'ihi turu səyna. Və biilmikə və cəlalikə və kibriyaikə və izzətikə və cəbərutikəl-ləti ləm təstəqilləhəl-ərzu vənxəfəzət ləhəs-səmavatu vənzəcərə ləhəl-umqul-əkbəru vərəkədət ləhəl-biharu vəl-ənharu və xəzə'ət ləhəl-cibalu və səkənət ləhəl-ərzu bimənakibiha vəsləstəmət ləhəl-xəlaiqu kulluha və xəfəqət ləhər-riyasu fi cərəyaniha və xəmədət ləhən-niranu fi əvtaniha.

Və bisultanikəl-ləzi urifət ləkə bihil-ğələbətu dəhrəd-duhuri və humidtə bihi fis-səmavati vəl-ərəzin. Və bikəlimətikə kəlmətis-sidqil-ləti səbəqət liəbina Adəmə ələyhis-səlamu və zuriyyətihi bir-rəhməh. Və əs'əlukə bikəlmətikəl-ləti ğələbət kullə şəy. Və binuri vəchikəl-ləzi təcəlləytə bihi lil-cəbəli fəcəəltəhu dəkkən vəxərrə Musa səiqa.

Və biməcdikəl-ləzi zəhərə əla Turi Səynaə fəkəlləmtə bihi əbdəkə və rəsuləkə Musəbni İmran. Və bitəl'ətikə fi Sairə və zuhurikə fi cəbəli Faranə birəbəvatil-müqəddəsinə və cunudil-məlaikətis-saffinə və xuşu'il-məlaikətil-musəbbihin. Və bibəratikəl-ləti barəktə fiha əla İbrahimə xəlilikə ələyhis-səlamu fi umməti Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih. Və barəktə liİshaqə səfiyyikə fi umməti İsa ələyhiməs-səlam.

Və barəktə liYəqubə israilikə fi umməti Musa ələyhiməs-səlam. Və barəktə lihəbibikə Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi fi itrətihi və zurriyyətihi və ummətih.

Əllahummə və kəma ğibna ən zalikə vələm nəşhədhu və amənna bihi vələm nərəhu sidqən və adlən ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən tubarikə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və tərəhhəmə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və tərəhhəmtə əla İbrahimə və ali İbrahim. İnnəkə həmidun məcidun fə'alun lima turidu və əntə əla kulli şəy'in qədir."

"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai və bihəqqi hazihil-əsmail-ləti la yə'ləmu təfsirəha və la yə'ləmubatinəha ğəyruk. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəf'əl bima əntə əhluh. Və la təf'əl bi ma ənə əhluh. Vəğfirli min zunubi ma təqəddəmə minha və ma təəxxərə və vəssi ələyyə min həlali rizqikə vəkfini məunətə insani səv'in vəcari səv'in və qərini səv'in və sultani səv'in. İnnəkə əla ma təşau qidir. Və bikulli şəy'in əlim. Aminə Rəbbəl-aləmin."

"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai və bihəqqi hazihil-əsmail-ləti la yə'ləmu təfsirəha və la tə'viləha və la batinəha və la zahirəha ğəyruk. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və ən tərzuqəni xəyrəd-dunya vəl-axirəh."

"Vəf'əl bima əntə əhluh və la təf'əl bima ənə əhluh. Vəntəqim li min fulanibni fulan. ("fulanibni fulan" sözünün yerinə öz düşməninin adını çəksin və sonra desin)

"Vəğfirli min zunubi ma təqəddəmə minha və ma təəxxərə və livalidəyyə və licəmiil-mumininə vəl-muminati və vəssi ələyyə min həlali rizqikə vəkfini məunətə insani səv'in və cari səv'in və sultani səv'in və qərini səv'in və yəvmi səv'in və saəti səv'in vəntəqim li mimmən yəkiduni və mimmən yəbği ələyyə və yuridu bi və biəhli və əvladi və ixvani və cirani və qərabati minəl-mumininə vəl-muminati zulma. İnnəkə əla ma təşau qidir. Və bikulli şəy'in əlim. Aminə Rəbbəl-aləmin."

"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai təfəzzəl əla fuqərail-mumininə vəl-muminati bil-ğina vəs-sərvəti və əla mərzəl-mumininə vəl-muminati biş-şifai vəs-sihhəti və əla əhyail-mumininə vəl-muminati bil-lutfi vəl-kəraməti və əla əmvatil-mumininə vəl-muminati bil-məğfirəti vər-rəhməti və əla musafiril-mumininə vəl muminati bir-rəddi ila əvtanihim saliminə ğaniminə birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin Və səlləllahu əla səyyidina Muhəmmədin xatəmin-nəbiyyinə və itrətihim-tahirinə və səlləmə təslimən kəsira."