Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Cümə günü duasıƏllahummə ərrifni nəf­sə­kə fəinnəkə in ləm tuər­rif­ni nəf­səkə ləm ə`rif rəsulək. Əlla­hum­mə ərrif­ni rəsuləkə fəin­nəkə in ləm tuərrifni rəsuləkə ləm ə`rif huccətək. Əllahummə ərrifni huccətəkə fəin­nə­kə in ləm tuərrifni huc­cə­tə­kə zələltu ən dini. Əl­la­hummə la tumitni məytətən cahiliyyəh, və la tuziğ qəl­bi bə`də iz hədəytəni. Əlla­hum­mə fəkəma hədəytəni li­vilayəti mən fərəztə ələyyə taətəh, min vilayəti vulati əm­rikə bə`də rəsulik, sələ­va­tukə ələyhi və alih, hətta valəytu vulatə əmrikə əmi­rilmu`mi­ninə Əliyyəbnə Əbi Talib, vəl Həsənə vəl Husəyn, və Əliyyən və Mu­həm­mədən və Cə`fərən və Musa, və Əliyyən və Mu­həm­mədən və Əliyyən vəl Hə­sən, vəl huccətəl qaiməl Məh­diy­yə sələvatukə ələyhim əc`­məin. Əllahummə fəsəb­bit­ni əla dinikə vəstə`milni bitaətik, və ləyyin qəlbi li­və­liyyi əmrik, və afini mim­məm təhəntə bihi xəl­qək, və səbbitni əla taəti və­liyyi əmrikəlləzi sətər­tə­hu ən xəlqik, və bi iznikə ğabə ən bəriyyətikə və əmrə­kə yəntəzir, və əntəl alimu ğəyrul muəlləmi bil vəqtil­ləzi fihi səlahu əmri və­liyyik, fil izni ləhu bi izhari əmrih, və kəşfi sit­rihi fəsəb­birni əla zalik, hətta la uhibbə tə`cilə ma əxxərtə və la tə`xirə ma əccəlt, və la kəşfə ma sə­tər­tə və ləl bəhsə əmma kətəmt, və la unaziəkə fi tədbirikə və la əqulə limə və kəyf, və ma balu vəliyyil əmri la yəzhər, və qədim­tələətil ərzu minəl cəvr, və ufəvvizu umuri kulləha iləyk. Əllahummə inni əs`ə­lukə ən turiyəni vəliyyə əmrik, zahirən nafizəl əmri məə ilmi, biənnə ləkəs sul­tanə vəl qud­rətə vəl burhan, vəl huccətə vəl məşiyyətə vəl həvlə vəl quvvəh, fəf`əl zalikə bi və bicəmiil mu`mininə hətta nənzurə ila vəliyyi əmrikə sələvatukə ələyh, zahi­rəl məqaləti va­zi­həd dəlaləti hadiyən mi­nəz zəlaləti şafiyən minəl cəhaləh. Əbriz ya rəbbi mu­şa­hədətəhu və səbbit qəvai­dəh, vəc`əlna mimmən təqir­ru əynuhu biru`yətih, və əqim­na bixidmətihi və tə­vəf­­fəna əla millətih, vəh­şurna fi zumrətih. Əlla­hum­mə əizhu min şərri cəmii ma xələqtə və zərə`tə və bərə`tə və ənşə`t, və səvvərtə vəhfəzhu min bəyni yədəyhi və min xəlfih, və ən yəminihi və ən şimalih, (və min fəvqihi və min təhtih,) bihifzikəlləzi la yəziu mən həfiztəhu bih, vəhfəz fihi rəsuləkə və vəsiyyə rəsulikə ələyhi və alihis səlam. Əlla­hummə və muddə fi um­ri­hi və zid fi əcəlih, və əin­hu əla ma vəlləytəhu vəstə­rəy­təh, və zid fi kəramətikə ləh, fəinnəhul Hadil Məh­diyyul vəl qaimul muhtədi, vət tahirut təqiyyuz zəkiyyur rəziyy. Əl mərziyyus sabiruş-şəkurul muctəhid. Əl­la­hum­mə və la təslubnəl yəqi­nə li­tulil əmədi fi ğəy­bə­tih, vən­qitai xəbərihi ən­na, və la tunsina zikrəhu vən­tizarəhu vəl imanə bih, və quvvətəl yəqini fi zuhu­ri­­hi vəd duaə ləhu vəs sə­la­tə ələyh, hətta la yuqən­ni­tə­na tulu ğəybətihi min qi­ya­mih, və yəkunə yəqinuna fi zalik, kəyəqinina fi qiyami rəsulikə sələvatukə ələyhi və alih, və ma caə bihi min vəhyikə və tənzilik, fəqəvvi qulubəna ələl imani bih, hətta təslukə bina əla yə­dəyhi minhacəl huda, vəl mə­həccətəl uzma, vət təriqətəl vusta, və qəvvina əla taəti­hi və səbbitna əla mutabəə­tih (muşayə`ətih), vəc`əlna fi hizbihi və ə`vanihi və ənsarihi vər razinə bifi`­lih, və la təslubna zalikə fi hə­ya­tina, və la ində və­fa­tina hətta tətəvəffana, və nəhnu əla zalikə la şak­kinə və la nakisin, və la murtabinə və la mukəzzibin. Əllahummə əccil fərəcəhu və əyyidhu bin nəsr, vənsur nasi­rihi vəxzul xazilih, və dəmdim əla mən nəsəbə ləhu və kəzzəbə bih, və əzhir bi­hil həqqə və əmit bihil cəvr, vəstənqiz bihi iba­də­kəl mu`mininə minəz zull, vən`əş bihil bilad, vəqtul bihi cəbabirətəl kufril cəbabirətə vəl kəfərə, vəq­sim bihi ruusəz zəlaləh, və zəllil bihil cəbbarinə vəl kafirin, və əbri bihil mu­na­fiqinə vən nakisin, və cəmiəl muxalifinə vəl mul­hidin, fi məşariqil ərzi və məğaribiha, və bərriha və bəhriha və səh­liha və cəbə­liha, hətta la tədəə min­hum dəyyarən və la tub­qiyə ləhum asara, təhhir min­hum bila­dəkə vəşfi minhum sudurə ibadik, və cəddid bihi məm­tə­ha min dinik, və əslih bi­hi ma buddilə min hukmik, və ğuyyirə min sunnətikə hətta yəudə dinukə bih, və əla yədəyhi ğəzzən cədidən səhiha, la ivəcə fihi və la bid`ətə məəh, hətta tutfiə biədlihi niranəl kafirin, fəinnəhu əbdukəl­ləzis­təx­ləs­təhu linəfsik, vər­tə­zəy­tə­hu linəsri dinik, vəs­tə­fəy­təhu biilmik, və əsəm­tə­hu minəz zunubi və bərrə`­tə­hu minəl uyub, və ətlə`təhu ələl ğuyubi və ən`əmtə ələyhi və təh­hər­təhu minər ricsi və nəqqəytəhu minəd dənəs. Əllahummə fəsəl­li ələyhi və əla abaihil əimmətit ta­hi­rin, və əla şiətihil mun­təcəbin, və bəlliğhum min amalihim ma yə`mulun, vəc`əl zalikə minna xalisən min kulli şəkkin və şub­həh, və riain və sum`ətin hətta la nuridə bihi ğəyrək, və la nətlubə bihi illa vəc­hək. Əllahummə inna nəşku iləykə fəqəd nəbiyyəna və ğəybətə imamina (vəliyyina), və şiddətəz zəmani ələyna və vuquəl fitəni bina, və təza­hurəl ə`dai ələyna və kəsrətə əduvvina və qillətə ədə­di­na. Əllahummə fəfruc zali­kə ənna bifəthin minkə tuəc­ciluh, və nəsrin minkə tuizzuh, və imami ədlin tuz­hiruhu ilahəl həqqi amin. Əllahummə inna nəs`əlukə ən tə`zənə livəliyyikə fi izhari ədlikə fi ibadik, və qətli ə`daikə fi biladikə hətta la tədəə lil cəvr, ya rəbbi diamətən illa qə­səm­təha, və la bəqiyyətən illa əfnəytəha, və la quvvətən il­la əvhəntəha, və la ruknən illa hədəmtəh, və la həddən illa fələltəh, və la si­la­hən illa əkləltəh, və la rayətən illa nəkkəstəha və la şucaən illa qətəltəh, və la cəyşən illa xəzəltəh, vərmihim ya rəbbi bihəcə­ri­kəd damiğ, vəzribhum bisəy­fikəl qati, və bə`si­kəl­ləzi la tərudduhu ənil qəvmil mucrimin, və əzzib ə`daəkə və ə`daə vəliyyik, və ə`daə rə­sulikə sələvatukə ələy­hi və alih, biyədi vəliy­yikə və əydi iba­dikəl mu`mi­nin. Əllahum­məkfi vəliy­yə­kə və huccətəkə fi ərzikə həvlə əduvvih, və kəydə mən əradəhu (kadəhu) vəmkur bi­mən məkərə bih, vəc`əl dai­rətəs səv`i əla mən əradə bihi sua, vəqtə` ənhu mad­də­tə­hum, və ər`ib ləhu qulu­bəhum, və zəlzil əqdaməhum, və xuzhum cəhrətən və bəğ­təh, və şəddid ələyhim əza­bə­kə və əxzihim fi ibadik, vəl`ənhum fi biladikə və əskinhim əsfələ narik, və əhit bihim əşəddə əzabik, və əslihim narən vəhşu qu­bu­rə məvtahum nara, və əsli­him hərrə narik, fəin­nəhum əzaus səlatə vəttəbəuş şəhəvat, və əzəllu ibadəkə və əx­rəbu biladək. Əllahummə və əhyi bivəliyyikəl Qur`an, və ərina nurəhu sərməda, la ləy­lə fihi və əhyi bihil qu­lubəl məyyitəh, vəşfi bihis sudurəl vəğirəh, vəcmə` bi­hil əhvaəl muxtəlifətə ələl həqq, və əqim bihil hu­du­dəl muəttələh, vəl əhka­məl muhmələh, hətta la yəbqa həqqun illa zəhər, və la əd­lun illa zəhər, vəc`əlna ya rəbbi min ə`vanihi və mu­qəv­viyəti sultanih, vəl mu`­təmirinə liəm­rih, vər ra­zi­nə bifi`lihi vəl musəl­li­mi­nə liəhkamih, və mimmən la hacətə bihi ilət təqiy­yə­ti min xəlqik, və əntə ya rəbbilləzi təkşifuz zurrə və tucibul muztərrə iza dəak, və tunci minəl kərbil əzim, fəkşifiz zurrə ən vəliyyik, vəc`əlhu xəli­fə­tən fi ərzikə kəma zəmintə ləh. Əllahummə la təc`əlni min xusəmai ali Muhəm­mə­din ələyhimus sə­lam, və la təc`əlni min ə`dai ali Mu­həmmədin ələyhimus sə­lam, və la təc`əlni min əhlil hənə­qi vəl ğəyzi əla ali Mu­həmmədin ələyhimus səlam, fəinni əuzu bikə min zalik, fə əizni və əstəciru bikə fə əcirni. Əllahummə səlli əla Muhəm­mədin və ali Muhəmməd, vəc`­əl­ni bihim faizən indəkə fid dunya vəl axirəti və minəl mu­qərrə­bin, aminə rəbbəl aləmin!