Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Nəsr surəsiBismillə̃hir-rahmə̃nir-rahἶm

zə̃ cə̃`ə nasrullãhi vəl-fəth

Və ra`əytən-nə̃sə yədxulũnə fἶ dἶnillə̃hi əfvãcə̃

Fəsəbbih bihəmdi rabbikə vəstəğfirhu, innəhu kə̃nə təvvãbə̃