Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Ər-rəhman surəsiBismillahir rəhmanir rəhim
Ər rəhman 1. Əlləməl Qur`-an 2. Xələqəl insan 3. Əlləməhul bəyan 4. Əşşəmsu vəl qəməru bihusban 5. Vən nəcmuvəş şəcəru yəscudan 6. Vəs səmaə rəfəəha və vəzəəl mizan 7. Əlla tətğəv fil mizan 8. Və əqimul vəznə bil qisti və la tuxsirul mizan 9. Vəl ərzə vəzəəha lil ənam 10. Fiha fakihətun vən nəxlu zatul əkmam 11. Vəl həbbu zul əsəfi vər rəyhan 12. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 13. Xələqəl insanə min səlsalin kəl fəccar 14. Və xələqəl cannə min maricin min nar 15. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 16. Rəbbul məşri-qəyni və rəbbul məğribəyn 17. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 18. Mərəcəl bəh-rəyni yəltəqiyan 19. Bəynəhu-ma bərzəxun la yəbğiyan 20. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 21. Yəxrucu minhu-məl lu`luu vəl mərcan 22. Fə-biəyyi rəbikkuma tukəzziban 23. Və ləhul cəvaril munşəatu fil bəhri kəl ə`lam 24. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 25. Kullu mən ələyha fan 26. Və yəbqa vəchu rəbbikə zul cəlali vəl ikram 27. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 28. Yəs`əluhu mən fis səmavati vəl ərzi kullə yəvmin huvə fi şə`n 29. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 30. Sənəfruğu ləkum əyyuhəs səqəlan 31. Fəbiəyyə alai rəbbikuma tukəzziban 32. Ya mə`şərəl cinni vəl insi inistə-tə`tum ən tənfuzu min əqtaris səmavati vəl ərzi fənfuzu la tənfuzunə illa bisultan 33. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 34. Yursəlu ələy-kuma şuvazun min narin və nuhasun fəla təntəsiran 35. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 36. Fəizən şəqqətis səmau fəkanət vərdətən kəd dihan 37. Fəbiəyyi alai rəb-bikuma tukəzziban 38. Fəyəvməizin la yus`əlu ən zənbihi insun və la can 39. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 40. Yu`rəful muc-rimunə bisimahum fəyu`xəzu bin nəvasi vəl əqdam 41. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 42. Hazihi cəhən-nəmulləti yukəzzibu bihəl mucrimun 43. Yətufunə bəynə-ha və bəynə həmimin an 44. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 45. Və limən xafə məqamə rəbbihi cənnətan 46. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 47. Zəvata əfnan 48. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 49. Fihima əynani təcriyan 50. Fəbiəyyi alai rəb-bikuma tukəzziban 51. Fihima min kulli fakihətin zəvcan 52. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 53. Muttəkinə əla furuşin bətainuha min istəb-rəqin və cənəl cənətəyni dan 54. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 55. Fihinnə qasi-ratut tərfi ləm yətmishunnə insun qəbləhum və la can 56. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 57. Kəənnəhunnəl yaqutu vəl mərcan 58. Fə-biəyyi alai rəbbikuma tukəz-ziban 59. Həl cəzaul ehsani illəl ehsan 60. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 61. Və min dunihima cənnətan 62. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 63. Mudhammətan 64. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 65. Fihima əynani nəzzaxətan 66. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 67. Fihima fakihətun və nəxlun və rumman 68. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 69. Fi-hinnə xəyratun hisan 70. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 71. Hurun məqsu-ratun fil xiyam 72. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban 73. Ləm yətmishunnə insun qəbləhum və la cann 74. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tu-kəzziban 75. Muttəkinə əla rəfrəfin xuzrin və əbqəriyyin hisan 76. Fəbiəyyi alai rəb-bikuma tukəzziban 77. Təba-rəkəsmu rəbbikə zil cəlali vəl ikram