Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Vaqiə surəsiBismillahir rəhmanir rəhim

İza vəqəətil vaqiəh 1. Ləysə ləvəq`ətiha kazibəh 2. Xafizə-tun rafiəh 3. İza ruccətil ərzu rəcca 4. Və bussətil cibalu bəs-sa 5. Fəkanət həbaən munbəssa 6. Və kuntum əzvacən səlasətəh 7. Fəəshabul məy-mənəti ma əshabul məy-mənəh 8. Və əshabul məş`əməti ma əshabul məşəməh 9. Vəs sabiqunəs sabiqun 10. Ulaikəl muqərrəbun 11. Fi cənnatin nəim 12. Sullətun minəl əvvəlin 13. Və qəlilun minəl axirin 14. Əla sururin məvzunəh 15. Muttəkinə ələyha mutəqabilin 16. Yətufu ələyhim vil danun muxəllədun 17. Biəkvabin və əbariqə və kə`sin min məin 18. Lə yusəddəunə ənha və la yunzifun 19. Və fakihətin mimma yətəxəy yərun 20. Və ləhmi təyrin mimma yəştəhun 21. Və hurun in 22. Kəəmsalil lu`luil məknun 23. Cəzaən bima kanu yə`məlun 24. La yəs`məunə fiha ləğvən və la tə`sima 25. İlla qilən səlamən səlama 26. Və əshabul yəmin ma əshabul yəmin 27. Fi sidrin məxzud 28. Və təlhin mənzud 29. Və zillin məmdud 30. Və main məskub 31. Və fakihətin kəsirəh 32. La məqtuətin və la məmnu`əh 33. Və furuşin mərfuəh 34. İnna ənşə`nahunnə inşaa 35. Fəcəəlnahunnə əbkara 36. Urubən ətraba 37. Liəshabil yəmin 38. Sullətun minəl əvvəlin 39. Və sullətun minəl axirin 40. Və əshabuş şimal ma əshabuş şimal 41. Fi səmumin və həmim 42. Və zillin min yəhmum 43. La baridin və la kərim 44. İnnə-hum kanu qəblə zalikə mutrəfin 45. Və kanu yusir-runə ələl hinsil əzim 46. Və kanu yəqulunə əiza mitna və kunna turabən və izamən əinna ləməb`usun 47. Əvə abaunəl əvvəlun 48. Qul innəl əvvəlinə vəl axirin 49. Ləməcmuunə ila miqati yəvmin mə`lum 50. Summə innəkum əyyuhəz zallunəl mukəzzibun 51. Ləakilunə min şəcərin min zəqqum 52. Fəmaliunə minhəl butun 53. Fəşaribunə ələyhi minəl həmim 54. Fəşaribunə şurbəl him 55. Haza nuzuluhum yəvməd din 56. Nəhnu xələqnakum fələv la tusəddiqun 57. Əfərəəytum ma tumnun 58. Əəntum təxlu-qunəhu əm nəhnul xaliqun 59. Nəhnu qəddərna bəynəkumul məvtə və ma nəhnu biməsbuqin 60. Əla ən nubəddilə əmsaləkum və nunşiəkum fi ma la tə`ləmun 61. Və ləqəd əlim-tumun nəş`ətəl ula, fələv la təzəkkərun 62. Əfərəəytum ma təhrusun 63. Əəntum təzrəu-nəhu əm nəhnuz zariun 64. Ləv nəşau ləcəəlnaha hutamən fəzələltum təfəkkəhun 65. İnna ləmuğrəmun 66. Bəl nəhnu məhrumun 67. Əfərəytumul maəlləzi təşrəbun 68. Əəntum ənzəltumuhu minəl muzni əm nəhnul munzilun 69. Ləv nəşau cəəlnahu ucacən fələv la təşkurun 70. Əfərəəytumun narəlləzi turun 71. Əəntum ənşə`tum şəcərətəha əm nəhnul munşiun 72. Nəhnu cəəlnaha təzkirətən və mətaən lil muqvin 73. Fəsəbbih bismi rəbbikəl əzim 74. Fəla uqsimu biməvaqiin nucum 75. Və in-nəhu ləqəsəmun ləv tə`ləmunə əzim 76. İnnəhu lə Qur`anun kərim 77. Fi kitabin məknun 78. La yəməssuhu illəl mutəh-hərun 79. Tənzilun min rəbbil aləmin 80. Əfəbihazəl hədisi mudhinun 81. Və təc`əlunə riz-qəkum ənnəkum tukəzzibun 82. Fələvla iza bələğətil hul-qum 83. Və əntum hinəizin tənzurun 84. Və nəhnu əqrəbu iləyhi minkum və lakin la tubsirun 85. Fələv la in kuntum ğəyrə mədinin 86. Tərciunəha in kuntum sadiqin 87. Fəəmma in kanə minəl muqərrəbin 88. Fərəvhun və rəyhanun və cənnatu nəim 89. Və əmma in kanə min əshabil yəmin 90. Fəsəlamun ləkə min əshabil yəmin 91. Və əmma in kanə minəl mukəzzəbinəz zallin 92. Fənuzulun min həmim 93. Və təsliyətu cəhim 94. İnnə haza ləhuvə həqqul yəqin 95. Fəsəbbih bismi rəbbikəl əzim