Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

İnsan surəsiHel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.

İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.

İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.

İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.

İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura

Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.

Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.

Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.

İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.

İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.

Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.

Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.

Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.

Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.

Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.

Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.

'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.

Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.

Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.

'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.

İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.

İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.

Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.

Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.

İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.

Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.

İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.

Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.